Kopie zaregistrovaných stanov ke stažení zde.

Stanovy občanského sdružení „Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc – Hejčín“

I.
Úvodní ustanovení

 1. Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín (dále jen asociace) je občanské sdružení, které je dobrovolnou nestátní nepolitickou neziskovou organizací, jejíž činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Asociace má sídlo v Olomouci, Tomkova 45, 779 00.

II.
Cíle asociace

 1. Asociace si klade za cíl sdružovat absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín, hájit jejich zájmy , podporovat rozvoj Gymnázia Olomouc-Hejčín a jeho studentů, podporovat jednotlivé absolventy, pedagogy i studenty Gymnázia Olomouc-Hejčín a provozovat jiné aktivity v zájmu Gymnázia Olomouc-Hejčín.

III.
Formy činnosti asociace

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům asociace.
 2. Formami činnosti sdružení jsou zejména:
  1. informační a poradenská činnost pro absolventy, pedagogy a studenty Gymnázia Olomouc-Hejčín a podpora vzájemné komunikace mezi nimi,
  2. organizování společenských akcí a aktivit na podporu Gymnázia Olomouc-Hejčín,
  3. účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy Gymnázia Olomouc Hejčín,
  4. vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací,
  5. organizování dalších aktivit v souladu s cíli asociace.
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

IV.
Členství ve asociace

 1. Členem asociace se může stát jakákoli fyzická osoba, která studovala na Gymnáziu Olomouc-Hejčín po dobu alespoň jednoho školního roku, nebo fyzická osoba, která na Gymnáziu Olomouc-Hejčín vyučovala po dobu alespoň jednoho školního roku a souhlasí s cíli a programem asociace, je ochotna se podílet na jejich realizaci požádá písemně nebo elektronicky o přijetí a zaplatí zápisné v plné výši.
 2. Členství vzniká zápisem do seznamu členů asociace, který vede Výbor asociace, na základě schválení členství Výborem nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů. O přijetí rozhoduje Výbor na svém nejbližším jednání.
 3. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení z asociace s uvedením data ukončení členství na adresu asociace
  2. úmrtím člena
  3. zánikem asociace
  4. rozhodnutím Výboru o vyloučení v případě, že člen porušují tyto stanovy.
 4. Členská schůze může zvolit čestným členem asociace každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

V.
Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů asociace
  1. účastnit se jednání členské schůze asociace
  2. volit orgány asociace a být volen do těchto orgánů
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům asociace
  4. podílet se na stanovování a následném plnění cílů asociace
  5. být informován o činnosti Výboru a celé asociace včetně hospodaření
 2. Povinnosti členů asociace
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů asociace
  2. aktivně hájit zájmy asociace, podílet se na realizaci cílů a programu asociace, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy asociace
  3. členové asociace mají povinnost platit členské příspěvky, jejichž výši a další podrobnosti určí členská schůze asociace

VI.
Orgány asociace

Strukturu orgánů asociace tvoří:

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze

VII.
Členská schůze

 1. Členská schůze je vrcholným orgánem asociace. K oprávnění členské schůze patří:
  1. schvalovaní stanov asociace a jejich změn
  2. volba a odvolávání členů Výboru
  3. rozhodnutí o zániku asociace
  4. rozhodnutí podle potřeb asociace o zřízení či zrušení dalších orgánů asociace, pověření členů asociace výkonem funkcí v těchto orgánech, případně jejich odvolání z těchto funkcí
  5. určovaní koncepce asociace a její cíle na příští období
  6. schvalovaní zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za minulé období
  7. stanovovat výši zápisného a členských příspěvků
 2. Členská schůze je svolávána Výborem nejméně jednou za rok.
 3. Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové asociace.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů asociace. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů v době, na niž byla členská schůze svolána, je členská schůze po uplynutí 30 minut schopna jednat a usnášet se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen, který je osobně přítomen na členské schůzi, má jeden hlas. Všechna hlasování jsou veřejná, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 6. Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce týkající se činnosti asociace, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření Výboru nebo jiného orgánu asociace, pokud je to fakticky možné.

VIII.
Výbor

 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem asociace. Řídí činnost asociace mezi zasedáními členské schůze a plní sliby a úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli asociace a s rozhodnutími členské schůze asociace, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi. Výbor může přijímat i opatření, která náleží do působnosti členské schůze. Taková opatření však musí dodatečně schválit členská schůze, kterou je povinen svolat Výbor asociace nejpozději do 1 měsíce od přijetí tohoto opatření, jinak toto opatření pozbývá účinností. Za Výbor jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda.
 2. Výbor asociace je volen členskou schůzí na dobu jednoho roku.
 3. Výbor asociace má 5 členů
 4. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
  1. Předseda Výboru:
   1. uskutečňuje usnesení členské schůze
   2. uskutečňuje usnesení výboru ve spolupráci s dalšími členy asociace a vyřizuje průběžně záležitosti asociace
   3. řídí činnost Výboru
  2. Místopředseda Výboru:
   1. vede agendu asociace
   2. připravuje materiály a podklady pro jednání výboru asociace a pro jednání členské schůze asociace
   3. stará se o další administrativní záležitosti
  3. Pokladník Výboru
   1. je odpovědný za správu členských příspěvků, dalších finančních prostředků a přípravu rozpočtu
 5. Výbor asociace schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a vydává výroční zprávu asociace.
 6. Výbor asociace je schopen se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru, nebo člena, který řídí schůzi Výboru.
 7. Rozhodnutí Výboru musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů.
 8. Schůze Výboru je volně přístupná členům asociace.

IX.
Další orgány

 1. Členská schůze může podle potřeb asociace na návrh Výboru nebo kteréhokoli člena asociace rozhodnout o zřízení dalších orgánů asociace (např. jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy asociace výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

X.
Hospodaření asociace

 1. Asociace je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit sponzorské dary, dotace, granty, členské příspěvky, zápisné, zisky z inzertní činnosti a jiných zákonných aktivit asociace a budou používány na činnost asociace. Asociace může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje asociace jsou zaměřeny na uskutečňování cílů asociace v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem asociace.
 3. Za hospodaření asociace odpovídá Výbor. Asociace hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného pokladníkem a schváleného Výborem. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky asociace v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Asociace vede účetnictví podle platných právních předpisů.
 4. Majetek, který si asociace pořídí ze svých prostředků nebo získá jiným způsobem v souladu s platnými předpisy, je jeho výlučným vlastnictvím.

XI.
Zánik asociace

 1. Zánik asociace a majetkové vypořádání po jeho zániku se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.
 2. O zániku asociace dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou všech členů asociace. Usnese-li se členská schůze o zániku asociace, bude případný zbylý majetek převeden na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům asociace.

XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy asociace mohou být změněny pouze rozhodnutím členské schůze a to třípětinovou většinou hlasů přítomných členů členské schůze.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.
Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.