Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín vznikla počátkem roku 2011 jako občanské sdružení s cílem vytvořit sociální platformu pro hejčínské absolventy, kteří ani po letech neztratili o gymnázium zájem a mají chuť se nenáročným způsobem opětovně zapojit do života gymnázia.

Naše cíle a program vychází z přesvědčení, že díky gymnáziu většina z absolventů získala na české poměry nadprůměrné vzdělání, které jim umožnilo osobní a kariérní rozvoj. Aby gymnázium mohlo i nadále poskytovat výborné vzdělávací služby, musí se studenty komunikovat i po skončení maturity a snažit se s absolventy vytvořit dlouhotrvající vztah. Jsou to totiž právě absolventi, kteří škole mohou poskytnout tolik potřebnou zpětnou vazbu, zda škola stále precizně připravuje studenty na vysokoškolské studium a vybrané povolání. Ke konsolidaci této zpětné vazby a její přeměně na konkrétní akce by měla přispět právě Asociace absolventů, která jako oficiální uskupení může lépe a účinněji prezentovat názory absolventů a podporovat školu v její činnosti. Gymnázium má ve svých absolventech velké množství znalostí, zkušeností a příležitostí, které při správném využití mohou významnou měrou přispět k dalšímu rozvoji nejen konkrétních jednotlivců, ale i školy jako celku. Asociace absolventů se bude snažit rozvíjet spolupráci mezi absolventy, současnými studenty a profesorským sborem a přispět k tomu, aby škola nadále zlepšovala kvalitu poskytovaného vzdělání a možnosti osobitého rozvoje každého studenta i profesora.

Cíle, které si Asociace vytyčila, se zároveň snaží reflektovat názory absolventů prezentované v dřívějších diskusích a průzkumech, stejně jako reagují na potřeby gymnázia.


Cíle asociace na rok 2013

Konkrétní cíle Asociace absolventů na příští kalendářní rok je možné shrnout do několika oblastí:

Komunikace = zefektivnění komunikace mezi absolventy, studenty, profesory a vedením gymnázia

 • Neustálé zlepšování webových stránek asociace jako komunikačního kanálu, který absolventům umožní cílenější a adresnější diskuzi mezi sebou, se stávajícími profesory a studenty. Rádi bychom se zaměřili na lepší využitelnost diskusních fór a skupin, které jsou na stránkách k dispozici, a ještě více zautomatizovali e-shopový systém.
 • Pokračovat ve vydávání hejčínského newsletteru, který informuje absolventy, profesory, studenty a jejich rodiče o dění a novinkách na škole, o úspěších gymnázia i individuálních studentů, o zkušenostech a pohledech absolventů na různá aktuální témata a představuje širší veřejnosti hejčínské kroužky a zájmové předměty.

Akce = sdružování hejčínských absolventů, pořádání společenských akcí, plesů a jiných setkání

 • Organizace 4. Absolventského plesu – březen 2013
 • Organizace členské schůze Asociace k prodiskutování zásadních otázek týkající se činnosti Asociace, schválení rozpočtu, programu a volbě vedení – březen 2013
 • Organizace setkání mezi absolventy a profesory ve spojení s barbecue party – červen 2013
 • Uspořádání 3. kulatého stolu s vedením školy a zástupci profesorů a studentů o dalším směřování školy, naplňování cílů apod. – červen 2013
 • Uspořádání akce „Hejčínský Gaudeamus“ – setkání studentů / absolventů vysokých skol v Česku i zahraničí se současnými studenty gymnázia s možností ptát se na otázky ohledně studia, přijímacích zkoušek, vysokoškolského života apod. – září / říjen 2013
 • Pořádání nepravidelných specializovaných seminářů a prezentací pro stávající studenty s možností setkání absolventů se současnými studenty za účelem networkingu, předávání zkušeností a užitečných informací

Podpora = materiální a nemateriální podpora výuky, studentů a ostatních činností gymnázia (sportovní, kulturní a společenské akce)

 • Příprava uceleného seznamu absolventů, kteří studovali na zahraničních vysokých školách, a poskytnutí kontaktů „poradci pro studium na vysokých školách v zahraničí“, prof. Ardinu Ramanimu
 • Pokračování v podpoře činnosti Studentské rady a navázání na poslední společný projekt – příprava Hejčínského kalendáře 2013.
 • Dokončení sbírky na zakoupení nových dějepisných atlasů

Reprezentace = propagace a reprezentace gymnázia v Olomouci i mimo region a budování dobré pověsti školy

 • Vytvoření propagačního videa pro školu, které by ukazovalo celkový život na škole a mohlo být využíváno pro prezentaci a marketing školy
 • Po velkém úspěchu originálních designových triček „I LOVE Hejčín“ bychom rádi přišli s novou kolekcí triček, nebo představili hejčínský design na jiným druhu oblečení, např. mikině. Možností je také zcela jiný předmět, např. taška, deštník apod.

Dlouhodobá vize

V dlouhodobém horizontu cíle Asociace musí směřovat k tomu, aby všechny tři sekce gymnázia poskytovaly nadprůměrné vzdělání, a to nejen po stránce obsahové, ale i po stránce mimoškolních aktivit, nabídky výměnných pobytů, a inovativnímu přístupu k výuce a výchově studenta. Takový přístup přispěje k tomu, že studenti po ukončení maturity budou školu opouštět jako iniciativní, zodpovědní a samostatní jedinci. I proto má Asociace velký zájem na tom, aby se na její činnosti podíleli absolventi ze všech typů studia.

Kapitolou samou o sobě je Anglická sekce, kde v dnešním konkurenčním prostředí již nestačí pouze nabízet poskytnutí nadprůměrného, všeobecného vzdělání ve spojení s výukou angličtiny, ale je nutné se od ostatních podobně zaměřených škol v regionu výrazněji profilovat a nabízet „výjimečnost“ ve více oblastech. Pověst výjimečné školy, kterou Anglická sekce měla na počátku své existence, povede k tomu, že se na Hejčín budou hlásit motivovaní a kvalitní studenti z mnoha koutů České republiky. Vyučovat na gymnáziu se zároveň stane velkým lákadlem pro výborné pedagogy, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí, kteří budou mít chuť a snahu se neustále rozvíjet a přizpůsobovat se novým podmínkám a požadavkům středoškolského vzdělání. Asociace má zájem se na rozvíjení „výjimečnosti“ podílet a podporovat ji všemi dostupnými prostředky. Zároveň jsme si ale vědomi, že uvedených vizí bude možné dosáhnout pouze za výrazné podpory většího počtů absolventů, a nebude se jednat pouze o finanční podporu, i když ta bude hrát asi nejdůležitější roli. Mobilizace dostatečného počtu absolventů je tudíž prvotním cílem Asociace, na kterém se bude měřit její úspěch.

 Požadovaná výjimečnost může být dosažena např.:

 • nabízením mezinárodně uznávaných „maturitních“ zkoušek jako je International Baccalaureate, nebo zkoušek z angličtiny, jako je CAE, IELTS, Zertifikat Deutsch přímo na škole v rámci výuky
 • výukou pomocí inovativních metod s využitím moderních technologií
 • nabídkou specializovaných seminářů umožňující osobní rozvoj studentů a jejich profilování
 • vytvořením školního stipendijního programu umožňující studovat v zahraničí (s podporou absolventů)
 • podporou mimoškolních aktivit, které povedou k reprezentaci školy, budování její pověsti a rozvoji specifických dovedností, schopností jednotlivých studentů i profesorů (např. participace školních týmů na odborných soutěžích, sportovních turnajích atd.). Extra-školní aktivity musí být vedením školy oficiálně podporovány a v některých případech dokonce i vyžadovány. Ze zkušenosti mnoha absolventů je patrné, že obecné fráze o podpoře nestačí, studenti a profesoři musí podporu vidět a cítit a pro jejich činnost jim musí být poskytnuto maximální zázemí.

Další aktivity a akce, do kterých by se Asociace mohla zapojit:

 • podpora s organizací významných školních akcí, jako jsou oslavy výročí, Open Day apod.
 • podpora sociálně slabších nebo jinak znevýhodněných studentů např. formou příspěvků, částečných stipendií a grantů
 • podpora výměnných pobytů, školních exkurzí a výletů, stáží a stipendijních programů pro nadané studenty
 • nabídka možností dalšího vzdělávání profesorů např. ve společnostech, kde působí absolventi

Činnost Asociace absolventů je teprve na začátku. Proto uvítáme Vaše náměty, názory a připomínky k  cílům a programu Asociace a budeme velmi rádi, když projevíte zájem a budete se na chodu asociace s námi podílet!

Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.