Kopie zaregistrovaných stanov ke stažení zde.

 

STANOVY SPOLKU
„ASOCIACE ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA OLOMOUC – HEJČÍN, Z.S.“
schválené členskou schůzí asociace dne 5. prosince 2015

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Spolek Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, z.s. (dále jen asociace) je právnickou osobou existující v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2 Asociace má sídlo v Olomouci.

2. CHARAKTER A ÚČEL
2.1 Asociace je dobrovolnou nestátní nepolitickou a neziskovou organizací.
2.2 Účelem asociace je sdružovat absolventy Gymnázia, Olomouc-Hejčín (dále jen gymnázia), hájit jejich zájmy, podporovat rozvoj gymnázia a jeho studentů, podporovat jednotlivé absolventy, pedagogy i studenty gymnázia a provozovat jiné aktivity v zájmu gymnázia, jeho studentů, absolventů a stávajících i bývalých pedagogů.

3. FORMY ČINNOSTI
3.1 Náplň činnosti musí odpovídat účelu asociace.
3.2 Formami činnosti asociace jsou zejména:
3.2.1 informační a poradenská činnost pro absolventy, pedagogy a studenty gymnázia a podpora vzájemné komunikace mezi nimi,
3.2.2 organizování společenských akcí a aktivit na podporu gymnázia,
3.2.3 účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy gymnázia,
3.2.4 vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací,
3.2.5 výroba, distribuce a prodej propagačních předmětů,
3.2.6 organizování dalších aktivit v souladu s cíli asociace.
3.3 Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

4. ČLENSTVÍ
4.1 Členem asociace se může stát jakákoli fyzická osoba, která studovala, pracovala a/nebo vyučovala na gymnáziu po dobu alespoň jednoho školního roku, souhlasí s účelem a programem asociace, je ochotna se podílet na jeho realizaci, požádá písemně nebo elektronicky o přijetí (včetně uvedení emailové adresy pro účely komunikace s asociací) a zaplatí zápisné v plné výši (bylo-li členskou schůzí asociace stanoveno).
4.2 Členství vzniká zápisem do seznamu členů asociace, který vede výbor asociace. O zápisu do seznamu členů asociace rozhoduje Výbor na svém nejbližším jednání nadpolovičním počtem přítomných členů. Do seznamu členů se zapisuje jméno a příjmení člena a jeho emailová adresa. Seznam členů je  zpřístupněn pouze registrovaným uživatelům webových stránek (www.hejcin-absolventi.cz) asociace.
Ustanovení o zápisu do seznamu členů asociace se použijí obdobně i na výmaz ze seznamu členů asociace.
4.3 Členství zaniká:
4.3.1 dnem doručení písemného oznámení o vystoupení z asociace na adresu asociace, nebo dnem doručení emailové komunikace na adresu info@hejcin-absolventi.cz s oznámením o vystoupení z asociace,
4.3.2 dnem úmrtí člena,
4.3.3 dnem zániku asociace,
4.3.4 dnem rozhodnutí výboru o výmazu člena ze seznamu členů asociace v případě, že člen hrubě porušuje tyto stanovy nebo povinnosti zákonem mu stanovené.
4.4 Členská schůze může zvolit čestným členem asociace každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
5.1 Práva členů asociace
5.1.1 účastnit se jednání členské schůze asociace,
5.1.2 volit orgány asociace a být volen do těchto orgánů,
5.1.3 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům asociace,
5.1.4 podílet se na stanovování a následném plnění dílčích cílů asociace, a
5.1.5 být informován o činnosti Výboru a celé asociace včetně hospodaření.
5.2 Povinnosti členů asociace
5.2.1 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů asociace,
5.2.2 aktivně hájit zájmy asociace, podílet se na realizaci dílčích cílů a programu asociace, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy asociace, a
5.2.3 platit členské příspěvky, jejichž výši a další podrobnosti určí členská schůze.

6. ORGÁNY
Strukturu orgánů asociace tvoří:
(a) Členská schůze
(b) Výbor
(c) Další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze

7. ČLENSKÁ SCHŮZE
7.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
7.1.1 schvalování stanov asociace a jejich změn,
7.1.2 volba a odvolání členů výboru,
7.1.3 rozhodnutí o zrušení asociace s likvidací nebo o její přeměně,
7.1.4 rozhodnutí podle potřeb asociace o zřízení či zrušení dalších orgánů asociace, pověření členů asociace výkonem funkcí v těchto orgánech, případně jejich odvolání z těchto funkcí,
7.1.5 určování koncepce asociace a jejích dílčích cílů na příští období,
7.1.6 schvalování zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za minulé období,
7.1.7 stanovení výše zápisného a členských příspěvků, a
7.1.8 vyloučení člena pro hrubé porušování stanov.
7.2 Členská schůze je svolávána výborem nejméně jednou za rok. Výbor svolá zasedání členské schůze ve lhůtě nejméně 15 dní před jeho konáním formou zveřejnění na webových stránkách asociace (www.hejcin-absolventi.cz) společně s rozesláním oznámení o konání zasedání na emailovou adresu člena asociace (dle seznamu členů aktuálního ke dni zveřejnění oznámení o konání zasedání).
7.3 Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové asociace.
7.4 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů asociace. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů v době, na niž byla členská schůze svolána, je členská schůze po uplynutí 30 minut schopna jednat a usnášet se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
7.5 Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen, který je osobně přítomen na členské schůzi a byl členem asociace ke dni zveřejnění oznámení o konání zasedání, má jeden hlas. Všechna hlasování jsou veřejná, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

8. VÝBOR
8.1 Výbor je statutárním a výkonným kolektivním orgánem asociace. Řídí činnost asociace mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s účelem a dílčími cíli asociace a s rozhodnutími členské schůze asociace, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské
schůzi. Výbor může přijímat i opatření, která náleží do působnosti členské schůze. Taková opatření však musí dodatečně schválit členská schůze, kterou je povinen svolat Výbor asociace nejpozději do 1 měsíce od přijetí takového opatření, jinak opatření pozbývá účinností.
8.2 Za asociaci jedná navenek samostatně předseda nebo kterýkoli z místopředsedů.
8.3 Výbor asociace je volen členskou schůzí na dobu dvou let. Funkční období Výboru však neskončí, dokud členská schůze nezvolí výbor nový.
8.4 Výbor asociace má 7 členů.
8.5 Výbor volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
8.6 Výbor schvaluje rozpočet, vyhotovuje účetní závěrku a vydává výroční zprávu asociace.
8.7 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru, nebo člena, který řídí schůzi výboru.
8.8 Rozhodnutí výboru musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů.

9. DALŠÍ ORGÁNY
Členská schůze může podle potřeb asociace na návrh výboru nebo kteréhokoli člena asociace rozhodnout o zřízení dalších orgánů asociace a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy asociace výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

10. HOSPODAŘENÍ
10.1 Asociace je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit sponzorské dary, dotace, granty, členské příspěvky, zápisné, zisky z inzertní činnosti a jiných zákonných aktivit asociace a budou používány na činnost asociace. Asociace může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
10.2 Výdaje asociace jsou zaměřeny na uskutečňování účelu asociace v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem asociace.
10.3 Za hospodaření asociace odpovídá výbor. Asociace hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného a schváleného výborem. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky asociace v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Asociace vede účetnictví podle platných právních předpisů.
10.4 Majetek, který si asociace pořídí ze svých prostředků nebo získá jiným způsobem v souladu s platnými předpisy, je jejím výlučným vlastnictvím.

11. ZRUŠENÍ A ZÁNIK
11.1 Zrušení a zánik asociace a majetkové vypořádání po jeho zániku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11.2 O zániku asociace dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou všech členů asociace. Usnese-li se členská schůze o zániku asociace, bude případný zbylý majetek převeden na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům asociace.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Stanovy asociace mohou být změněny pouze rozhodnutím členské schůze a to třípětinovou většinou hlasů přítomných členů členské schůze.

Sdílejte s ostatními →

Přidejte svůj komentář

Položky označené * jsou povinné.